Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: Envi
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: Envi
چهارشنبه, 14 فروردین 1392 16:48

ENVI 4.8 - SARScape


ENVI 5 Banner nowAvailableمحیط کاری SARscape نرم افزار ENVI به شما اجازه می دهد تا داده های SAR خود را به راحتی بخوانید، پردازش و تفسیر کنید و اطلاعات معنی دار خروجی بگیرید. داده های Synthetic Aperture Radar داده هایی پیچیده هستند که می تواند برای تجزیه و تحلیل منطقه مورد مطالعه در طول روز و شب و بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی  مورد استفاده قرار گیرد.  این داده ها بخصوص برای شناسائی تغییرات و مطالعه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه بسیار مفید است. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.8 - SARScapeرا دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

منتشر شده در نرم افزار های تخصصی
سه شنبه, 13 فروردین 1392 23:40

ENVI 4.8 - 64 Bit

ENVI 5 Banner nowAvailableنرم افزار( ENVI (The Environment for Visualizing Images ترکیبی از پردازش تصاویر طیفی پیشرفته و فن آوری تجزیه و تحلیل جغرافیایی مدرن در یک محیط نرم افزاری کاربر پسند می باشد. با توجه به استفاده کاربر از تصاویر پانکروماتیک، LIDAR ،SAR، چند طیفی (Multispectral) و فرا طیفی (Hyperspectral)  نرم افزار Envi به روز ترین ابزار های پردازشی و تجزیه و تحلیل را بمنظور استخراج اطلاعات معنی دار برای تصمیم گیری بهتر ارائه می دهد. این نرم افزار یکی از اصلی ترین نرم افزار های تخصصی در مطالعات سنجش از دور می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.8 - 64 Bit  را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

منتشر شده در نرم افزار های تخصصی
سه شنبه, 13 فروردین 1392 23:27

ENVI 4.8 - 32 Bit

ENVI 5 Banner nowAvailableنرم افزار( ENVI (The Environment for Visualizing Images ترکیبی از پردازش تصاویر طیفی پیشرفته و فن آوری تجزیه و تحلیل جغرافیایی مدرن در یک محیط نرم افزاری کاربر پسند می باشد. با توجه به استفاده کاربر از تصاویر پانکروماتیک، LIDAR ،SAR، چند طیفی (Multispectral) و فرا طیفی (Hyperspectral)  نرم افزار Envi به روز ترین ابزار های پردازشی و تجزیه و تحلیل را بمنظور استخراج اطلاعات معنی دار برای تصمیم گیری بهتر ارائه می دهد. این نرم افزار یکی از اصلی ترین نرم افزار های تخصصی در مطالعات سنجش از دور می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.8 - 32 Bit  را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

منتشر شده در نرم افزار های تخصصی
جمعه, 24 شهریور 1391 11:54

نرم افزار Envi

نرم افزار Envi

بللب

ابللب

ببیلت

اباب

منتشر شده در نرم افزار

ورود به سایت