Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: Village
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: Village
چهارشنبه, 28 فروردین 1392 14:09

لایه مراکز جمعیتی - روستا

villageدر این بخش لایه های مراکز جمعیتی (روستا ها) ارائه می گردد.

منتشر شده در داده GIS/RS

ورود به سایت