Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: 1:50000
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: 1:50000
سه شنبه, 13 فروردین 1392 21:18

اندکس نقشه های 1:50000

50استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

منتشر شده در داده GIS/RS

ورود به سایت